Privacybeleid

Aartie van Ramshorst, handelend als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent onder de naam Lichter Leven, gevestigd aan Frieswijkstraat 107, 3861 BK  Nijkerk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Lichter Leven
Gewichtsconsulent/voedingscoach
Frieswijkstraat 107
3861 BK  Nijkerk
06-11474127
LichterLeven2020@gmail.com
www.lichter-leven.nl
KvK nr. 81917538
AGB-code: 90071156
BGN-lidmaatschapsnr. 5654

Persoonlijke gegevens die ik verwerk

Lichter Leven verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van gegevens op deze website, in correspondentie en/of bij telefonisch contact

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Lichter Leven verwerkt alleen indien noodzakelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • Gezondheidssituatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Lichter Leven verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om goederen en diensten te kunnen factureren
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Lichter Leven bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar over het algemeen 5 jaar uw gegevens, om hiervan gebruik te kunnen maken wanneer mensen terugkomen na begeleiding. Het is dan noodzakelijk om de oude gegevens bij de hand te hebben.

Facturen en betaalinformatie worden minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lichter Leven verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en dan alleen met uw nadrukkelijke toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Lichter Leven gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Wanneer u contact zoekt via het contactformulier, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. Wanneer u besluit geen gebruik te maken van de diensten van Lichter Leven, worden deze gegevens verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lichter Leven en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: LichterLeven2020@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine rendabele zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Lichter Leven wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Hoe ik uw persoonsgegevens beveilig

Lichter Leven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Laptop en telefoon, waarop uw gegevens worden bewaard en waarmee WhatsApp en e-mail contact plaatsvindt, zijn beveiligd door middel van een wachtwoord of toegangscode.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: LichterLeven2020@gmail.com

Delen met je netwerk?